0

Giới Thiệu

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng.
Trung tâm có chức năng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin trong lĩnh vực phát triển các công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng.